Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r.

USTAWA z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.) Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z 3 lipca 2012 r w sprawie C‑128/11 (UsedSoft vs Oracle)

1)      Wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy dokonywać w taki sposób, iż prawo do rozpowszechniania kopii…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z dn. 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10 (Societa Consortile Fonografici vs Marco Del Corso)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 15 marca 2012 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym – Bezpośrednie stosowanie w porządku prawnym Unii konwencji rzymskiej, porozumienia TRIPS i WPPT…

Czytaj więcej

Wyrok TS z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie C-466/12 (Svensson vs Sverige AB)

1)      Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. (V ACa 524/13)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Iwona Wilk (spr.)…

Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. (C‑393/09)

1)      Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r. (I CSK 33/10)

Korzystającym z utworu audiowizualnego jest bezpośredni użytkownik wykorzystujący utwór na wskazanych w art. 70 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r. (I ACa 1145/06)

1. Stworzenie układu i formy graficznej portalu, jak również jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego mieści się w definicji utworu, o jakim…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2006 r. (VI ACa 264/2006)

Informacje Polskiej Agencji Prasowej – mającej charakter publicznej agencji prasowej należy traktować jako przekazy obiektywne i w pełni wiarygodne nienakładające na pozwanego obowiązku weryfikacji prawdziwości…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r. (I CK 232/04)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza S. przeciwko wydawcy tygodnika „P.” – „P.”, Spółdzielni Pracy w W. i Jerzemu B. o ochronę praw autorskich,…

Czytaj więcej