Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej z dnia 31 lipca 1997 r.

fot. Piotr Drabik

Przewijaj

Art. 1. 1. Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy.

2. Polska Agencja Prasowa ma obowiązek upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów.

3. Polska Agencja Prasowa umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Art. 2. Polska Agencja Prasowa nie może znaleźć się pod prawną, ekonomiczną lub inną kontrolą jakiegokolwiek ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego.

Art. 3. 1. Minister Skarbu Państwa w imieniu Skarbu Państwa przekształci Polską Agencję Prasową w spółkę akcyjną Skarbu Państwa – “Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna”, zwaną dalej “Spółką”.

2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Art. 4. 1. Przychodami Spółki są wpływy z opłat za serwisy informacyjne przekazywane odbiorcom oraz wpływy pochodzące z innych źródeł.

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli nie pozostaje ona w sprzeczności z zadaniami określonymi w ustawie.

3. (1) Do dnia udostępnienia akcji osobom trzecim przychodami Spółki są także dotacje podmiotowe z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 1.

4. (2) Spółka składa wniosek do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące realizacji celów, o których mowa w art. 1, kwotę dotacji, o jaką wnosi Spółka, oraz szczegółowe uzasadnienie.

5. (3) Dotacja nie może przewyższać różnicy pomiędzy koniecznymi, rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Spółkę na realizację celów, o których mowa w art. 1, a przychodami z tego tytułu.

6. (4) Spółka jest obowiązana do:

1) prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją celów określonych w art. 1 oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz

2) jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów, o których mowa w pkt 1, oraz

3) składania sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadań objętych dotacją i wykorzystania dotacji.

7. (5) Spółka przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa rozliczenie z otrzymanej dotacji.

8. (6) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Art. 5. (7) Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 6. (8) 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ustala, w imieniu Skarbu Państwa, treść statutu Spółki.

2. Statut Spółki określa część kapitału własnego tworzącego kapitał zakładowy oraz część kapitału własnego tworzącego kapitał zapasowy.

Art. 7. 1. Do czasu udostępnienia akcji osobom trzecim Spółka pozostaje jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Udostępnienie akcji Skarbu Państwa nie może nastąpić przed upływem 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

2. (9) Przed udostępnieniem akcji minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zarządzi przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej i prawnej Spółki, stosując odpowiednio przepisy art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).

3. Akcje Spółki są imienne.

4. (10) W Walnym Zgromadzeniu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje wszelkie prawa z akcji Spółki w taki sposób, aby nie zagrażało to zdolności Spółki do wykonywania zadań określonych w art. 1.

5. Osobom trzecim nie można udostępnić więcej niż 49% akcji, które nie mogą dawać więcej niż 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin przeprowadzenia prywatyzacji i szczegółowe zasady udostępnienia akcji osobom trzecim.

Art. 8. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 członków.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

3. W przypadku udostępnienia akcji Spółki osobom trzecim, Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Zarządu przed upływem jego kadencji.

Art. 9. 1. Rada Nadzorcza, powoływana przez Walne Zgromadzenie, liczy od 5 do 7 członków.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

3. W przypadku udostępnienia akcji Spółki osobom trzecim, Walne Zgromadzenie może dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji.

Art. 10. 1. W Spółce działa Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A. jako jej organ opiniodawczo-doradczy.

2. (11) Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A., na wniosek organów Spółki lub z własnej inicjatywy, zajmuje stanowiska oraz wyraża opinie w sprawach realizacji zadań przez Spółkę i jej organy.

3. Stanowiska i opinie, o których mowa w ust. 2, są przedmiotem obrad Zarządu Spółki.

4. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej S.A., liczbę jej członków oraz sposób i tryb realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, określa statut Spółki.

Art. 11. Spółka wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Polskiej Agencji Prasowej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 12. 1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie Polskiej Agencji Prasowej stają się, z mocy prawa, przedmiotem użytkowania wieczystego Spółki z chwilą jej zarejestrowania.

2. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie Polskiej Agencji Prasowej stają się, z chwilą zarejestrowania Spółki, z mocy prawa, własnością Spółki. Nabycie własności następuje nieodpłatnie.

3. Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, o których mowa w ust. 1, oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali, o których mowa w ust. 2, stwierdza się decyzją wojewody.

Art. 13. 1. Minister Skarbu Państwa wniesie do Spółki wszelkie składniki majątkowe będące w zarządzie Polskiej Agencji Prasowej, utworzonej ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr 44, poz. 202), po zakończeniu jej działalności, na podstawie bilansu zamknięcia.

2. Minister Skarbu Państwa przekształci Polską Agencję Prasową w Spółkę w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 14. 1. Pracownicy Polskiej Agencji Prasowej stają się, z mocy prawa, pracownikami Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Stosunek pracy pracowników pełniących funkcje prezesa, wiceprezesa i dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej ustaje, z mocy prawa, z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego.

3. Do pracowników mianowanych Polskiej Agencji Prasowej stosuje się przepis art. 231 § 5 Kodeksu pracy.

4. Za zobowiązania Polskiej Agencji Prasowej wynikające ze stosunków pracy, powstałe przed dniem zarejestrowania Spółki, odpowiada Spółka.

Art. 15. 1. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje na rok Minister Skarbu Państwa w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.

2. Członków pierwszego Zarządu powołuje na 2 lata Minister Skarbu Państwa w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.

Art. 16. Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr 44, poz. 202).

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przypisy:

1) Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

2) Art. 4 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

3) Art. 4 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

4) Art. 4 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

5) Art. 4 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

6) Art. 4 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

7) Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

8) Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

9) Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

10) Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

11) Art. 10 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2007.7.47) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2007 r.

Submit a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *