Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przewijaj

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość od dawna wystarczyło oświadczenie, dla którego prawo nie przewidywało szczególnej formy. Tym niemniej wielu konsumentów konieczność napisania złowrogo brzmiącego “oświadczenia” skutecznie odstraszała.

Miał to na uwadze ustawodawca, który podczas prac nad ustawą o prawach konsumenta, która wejdzie w życie w 2014 roku, postanowił zredagować w stosownym załączniku przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który klient może przesłać np. sklepowi internetowemu. Dla czytelników Techlaw.pl publikuję go poniżej. Nie jest to oczywiście jedyna właściwa forma odstąpienia od umowy zawartej na odległość, natomiast zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie dla wielu internautów może się okazać najwygodniejszym.

Poniższy formularz zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumentach powinien znaleźć się także w gronie informacji dostarczanych konsumentowi przez przedsiębiorcę.

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: (…)
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy zobacz też: Wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż podany wzór ma charakter niezwykle ogólny i należy go jeszcze uprzednio zredagować pod kątem przedmiotu rzeczonej umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
  • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*
  • Data zawarcia umowy*/odbioru*
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data
(*) – niepotrzebne skreślić

Submit a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *