Umowa zawarta na odległość – kiedy nie można odstąpić?

Przewijaj

Przywilej odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) bez podania przyczyny jest jednym z dogmatów prawa konsumenckiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę interesu klienta, który nie jest w stanie zapoznać się z przedmiotem/usługą sprzedawanymi przez doświadczonego na gruncie swojej działalności przedsiębiorcę.

Jednakże prawo przewiduje też katalog sytuacji, w których skorzystanie z tego przywileju nie jest możliwe. Było tak pod rządami starej ustawy, a nowa katalog ten wzbogaca o kilka kolejnych pozycji, dostosowując się do realiów nowych czasów. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta w bardzo przejrzysty sposób wylicza kiedy od umowy zawartej na odległość nie wolno odstąpić bez podania przyczyny. Pozwólcie zatem, że swój wkład redakcyjny ograniczę głównie do wyszczególnienia tych aspektów, na które warto zwrócić szczególną uwagę przy interpretacji przepisów.

Od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie można odstąpić bez podania przyczyny, gdy:

 • umowa dotyczy świadczenia usług, a usługa za wyraźną zgodą konsumenta została wykonana i konsument został poinformowany o tym, że straci wówczas prawo do odstąpienia od umowy
 • umowa dotyczący świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • gdy dotyczy dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • została zawarta w drodze aukcji publicznej
 • umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 • gdy dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia

Oczywiście odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa to tylko przywilej pozwalający na komfortowe zapoznanie się z zakupionym przedmiotem. Nawet jeśli ustawa wyłącza go w powyższych sytuacjach, wciąż przysługuje nam prawo dochodzenia swoich roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Fot. tytułowa – Jamie/Flickr, CC BY 2.0

10 Comments

Submit a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *