Jak zarejestrować portal/blog jako prasę?

Przewijaj

W jednym z poprzednich wpisów pochyliłem się nad tym czy serwis internetowy, także blog, powinien być rejestrowany jako prasa w myśl przepisów ustawy prawo prasowe. 

Jakkolwiek interpretacja i sens ustawy pozostawiały nieco wątpliwości, ustaliliśmy, że generalnie obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie portale informacyjne i blogoidy (np. Spider’s Web, Pudelek). Nie jest wykluczone, że podlegają mu także mniejsze blogi nastawione na opinię czy luźną publicystykę, choć w mojej ocenie w tej materii jest już pole do polemiki. Rejestracja takiego tytułu na pewno nie byłaby jednak niczym szkodliwym.

Rejestracji dokonujemy w biurze podawczym wydziału cywilnego właściwego miejscowo siedzibie wydawcy (autora bloga, itd.) sądu okręgowego (bardzo nieaktualna ustawa prawo prasowe mówi o “sądzie wojewódzkim”, nie należy się tym przejmować). Wniosek powinien mieć charakter pisemny i zawierać:

  • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji – przy czym tytuł powinien różnić się od już istniejącego tytułu prasowego
  • dane osobowe redaktora naczelnego (który powinien być obywatelem polskim)
  • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres
  • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma (dodatkowo różnica między nimi polega na tym, że dziennik ukazuje się częściej niż raz w tygodniu, czasopismo – nie częściej niż raz w tygodniu)
  • czytelny podpis wnioskodawcy
  • listę załączników

Do wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika należy załączyć:

  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich 3 miesięcy, w przypadku gdy wydawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz obywatelstwa polskiego,
  • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego w trybie art. 25 ust. 3 ustawy prawo prasowe o niekaralności:

Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie – Prawo prasowe. Organ rejestracyjny w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może zwolnić redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.

  • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, że nie korzysta z immunitetu procesowego, a przypadku korzystania przez niego z immunitetu procesowego, do wskazania redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną.

Przyjemność rejestracji tytułu prasowego w sądzie kosztuje 40 złotych. Opłata ta może zostać wyrażona znakami opłat sądowych lub w formie przelewu na konto sądu.

Powyższe wytyczne w oparciu o ustawę prawo prasowe i wytyczne Sądu Okręgowego w Warszawie. Poszczególne sądy mogą jednak oczekiwać spełnienia dodatkowych formalności lub rozszerzenia podanych informacji, których ustawa nie precyzuje (np. katalogu danych osobowych). W przypadku odrzucenia wniosku o rejestrację, możemy zwrócić się z prośbą o pisemne uzasadnienie tej decyzji. W przypadku braku wydania decyzji w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku, możliwe jest rozpoczęcie wydawania tytułu prasowego .

Poniżej załączam wzór wniosku o rejestrację zaproponowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie jest to oczywiście jedyny słuszny przykład takiego wniosku, ale z całą pewnością jest to dobry początek.

1 Comment

Submit a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *